top of page

שאלות ותשובות

Shkedy Capital

מי רשאי על פי חוק לנהל עבור הלקוח את כספו?

החוק קובע שניהולו של תיק ההשקעות עבור הלקוח יכול להיעשות רק על ידי תאגיד בעל רישיון לניהול של תיקי השקעות. התאגיד חייב לעמוד בדרישות החוק לביטוח ולהון עצמי מסוים. יחיד בעל רישיון, שהוא עובד באותו תאגיד, רשאי לנהל תיקי השקעות עבור לקוחות החברה. חברת שקדי קפיטל עומדת בתנאי הרישיון לביטוח ולהון עצמי, ומנהלי ההשקעות המועסקים בה הם בעלי רישיון לניהול תיקי השקעות.

Shkedy Capital

מהו חשבון מנוהל?

חשבון מנוהל הוא חשבון ​שנפתח למטרת השקעות של כספים. על פי החוק, לא תתבצענה פעולות אשראי דרך חשבון זה. לא יתרחשו תשלומי קבע ולא שיקים (כפי שניתן לבצע בחשבון עו"ש רגיל). בחשבון המנוהל תתבצענה השקעות בניירות ערך בלבד. בעלי החשבון יתנו למנהל התיקים יפויי כוח לפעילות בניירות ערך גרידא.

Shkedy Capital

היכן מופקדים הכספים המנוהלים?

ההשקעות מתבצעות בחשבון הלקוח ודרכו בלבד. למנהל התיקים אין הרשאה למשוך כספים מחשבון זה למעט דמי הניהול שנקבעו בהסכם ההתקשרות.

Shkedy Capital

מהו התהליך של פתיחת תיק השקעות בחברת שקדי קפיטל?

פתיחת תיק השקעות מותנית בפגישה אישית עם בעלי החשבון וזאת במטרה:

  • לזהות  את בעלי החשבון. (נדרשים צילומים של התעודות המזהות של כל אחד מבעלי החשבון)

  • לברר את פרטי הלקוח ואת צרכיו בכל הקשור למצבו הכספי.

  • לקבוע את מדיניות ההשקעה המתאימה ביותר.

  • לחתום על יפויי הכוח ועל הסכם ההתקשרות. 

  • לאחר השלמתו של התהליך, יעבור טופס יפויי הכוח לסניף בו מנוהל חשבון הלקוח כדי לקשרו למערכות המידע של מנהל התיקים.

Shkedy Capital

מהו גובהם של דמי הניהול?

שיעורם של דמי הניהול השנתיים נקבע במהלך הפגישה עם הלקוח והוא משתנה לפי גודל התיק המנוהל ובהתאם לאופיו. דמי הניהול נגבים באופן חודשי ועליהם יתווסף מע"מ כחוק.

Shkedy Capital

האם ישנן עמלות נוספות שגובה מנהל התיקים?

לא. אמנם שקדי קפיטל רשומה כחברה מנהלת ומשווקת ויש לה זיקה לנכסים פיננסים כפי שמפורט בעמוד גילוי נאות באתר, אך גם במקרה של השקעה בקרן הנאמנות, בה מתבטאת זיקה זו, הרי שאין כפל של דמי ניהול.

Shkedy Capital

האם ישנן הטבות בתנאי התיק המנוהל?

כן. לשקדי קפיטל הסכמים עם כל הבנקים בדבר עמלה מופחתת בקניה או מכירה של ניירות ערך, כמו גם הנחה משמעותית בדמי משמרת, המרת מט"ח וריבית זכות קצרת טווח.

Shkedy Capital

האם ניתן למשוך או להפקיד כספים בחשבון המנוהל?

כן. זהו חשבון רגיל לחלוטין ובעלי החשבון רשאים למשוך כספים ולהפקידם. רצוי להודיע למנהל ההשקעות על פעולות כגון אלו כדי למנוע כניסה לחובה במקרה שבו בוצעה רכישה על ידי מנהל ההשקעות במקביל למשיכה של הלקוח.

Shkedy Capital

האם הלקוח יכול לצפות בפעילותו של מנהל התיקים?

כן. מדובר בחשבון רגיל - מנהל התיקים הוא בעל יפויי כוח לפעילות בניירות ערך בלבד. הלקוח יכול לצפות בחשבון בכל רגע נתון באתר האינטרנט של הבנק כמו גם בחשבון העו"ש הרגיל.

Shkedy Capital

איזה מידע מקבל הלקוח ממנהל התיקים?

על פי החוק יישלח ללקוח דו"ח תקופתי פעם ברבעון, בו תפורטנה הפעילויות בתיק המנוהל, תוצגנה תשואות התיק ויובהרו תשלומים אשר עברו למנהל התיקים. יחד עם זאת, הלקוח רשאי לקבל מידע בכל עת בנוגע לתיק המנוהל באמצעות פניה לחברת שקדי קפיטל.

bottom of page